Servis a opravy elektropřístrojů.

Otevřeno Po - Pá od 10,00 - 17,00!

mimo tuto dobu telefony nebereme!!

 

Nahoru


Servis ECG
MP3 ECG
DK-412 DK-414
DK-422 DK-424
MP3 Viason
Stáhni
FAQ.htm
E-SHOP

Pro prohlížení formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný prohlížeč PDF. třeba tento:

 

Záruka za jakost a odpovědnost za jakost při převzetí


Záruka za jakost

Záruka za jakost je dobrovolným prohlášením prodávajícího ohledně jakosti jím prodávaného zboží. Pozor však na skutečnost, že obdobné účinky má i údaj uvedený na obalu jím prodávaného zboží, který mohl být na věc vyznačen i jiným subjektem (viz citace § 2113 níže). Právní úprava tohoto institutu je v novém občanském zákoníku (dále též jen NOZ) poměrně stručná: Je hlavně na prodávajícím, aby sám obsah jím dané záruky, vč. práv z jejího porušení, vymezil. V neupravených otázkách, vznikne-li spor, lze očekávat, že soud rozhodne dle obecných pravidel pro užití předpisů občanského práva (viz např. § 10 NOZ). 

Ust. § 2113: „Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.“ 

Ust. § 2114: „Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.“ 

Ust. § 2115: „Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.“ 

Ust. § 2116: „Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.“ 

Ust. § 2172: „Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle § 2166 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.“ 

Ust. § 2173: „Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.“

Odpovědnost za jakost při převzetí

Tato odpovědnost dopadá na podnikatele při prodeji zboží v obchodě (§ 2158) ze zákona. Upravují ji zejm. ust. § 2165 a násl. NOZ a dále též podpůrně (tj. není-li některá otázka přednostně upravena v rámci zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě) některá z obecnějších ust. § 2099 a násl. NOZ ohledně práv z vadného plnění. 

Ust. § 2161: „Jakost při převzetí
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.“ 

Ust. § 2165:
„(1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
(2) Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.“ 

Ust. § 2167: „Ustanovení § 2165 se nepoužije
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.“

Ust. § 2169:
„(1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
(3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.“ 

Ust. § 2172: „Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle § 2166 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.“

Ust. § 2173: „Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.“

Srovnání obou typů odpovědnosti

Jak je patrno z výše uvedených citací, pojmy „záruka“ a „záruční doba“ používá nový občanský zákoník pouze ve vztahu k dobrovolné záruce za jakost. Zárukou za jakost se ten, kdo ji dává, zavazuje, že věc si po určitou dobu uchová svoji použitelnost nebo obvyklé vlastnosti. Měla by tedy po celou záruční dobu odolat běžnému opotřebení, tak aby během platnosti záruky za jakost splňovala nároky uživatele odpovídající obsahu daného závazku prodávajícího.
Ve vztahu k zákonné odpovědnosti za vady prodané věci pak hovoří NOZ o „právech z vadného plnění“ či o „právech z vady“. V pasáži NOZ ohledně koupě je vznik těchto práv při prodeji zboží v obchodě (tj. typicky v případě nákupu zboží spotřebitelem) upraven v návaznosti na termín „Jakost při převzetí“.
Pojem „záruka“ či „záruční doba“ NOZ, na rozdíl od starého občanského zákoníku, již v případě zákonné odpovědnosti za vady nepoužívá. Existují však rozdílné názory na otázku, zda výše cit. § 2165 odst. 1 NOZ přeci jen po obsahové stránce i nadále dvouletou záruční odpovědnost nestanoví. Hlavní praktický rozdíl se zde týká otázky, jak je to s prokazováním existence vady v případě skrytých vad reklamovaných po uplynutí prvního půlroku od převzetí výrobku (tj. v době, kdy již nelze využít domněnky vadnosti zboží při převzetí upravené ve výše cit. § 2161 odst. 2). Definitivní odpověď zde podá až soudní praxe, poté co se před soudy dostane spor z takovéto reklamace a soudce si bude muset vyřešit otázku tzv. rozdělení důkazního břemene: Konkrétně zda je, či není na spotřebiteli, aby v takovémto případě prokázal, že věc byla vadná již při převzetí, a tedy zda případný neúspěch v dokazování této okolnosti odůvodňuje zamítnutí nároku uplatněného spotřebitelem (pakliže nebude např. ze znaleckého posudku průkazné, že předmětná vada zde byla již v době prodeje).
Z hlediska uplatňování reklamací u prodávajícího (tedy ve fázi předcházející případnému soudnímu sporu) se však pro spotřebitele nic zásadně nemění: Po dobu dvou let je spotřebitel oprávněn vytknout vady věci a na prodávajícím je, aby dle § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, o reklamaci ve stanovené lhůtě rozhodl a pokud ji zamítne, pak aby písemně toto své rozhodnutí zdůvodnil. (Poznámka: Postupu dle tohoto ustanovení se při reklamaci mohou dovolávat pouze osoby splňující definici spotřebitele stanovenou pro potřeby zákona o ochraně spotřebitele, tj. pouze fyzické osoby, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.)
Vzhledem k výše uvedené nejistotě ohledně významu § 2165 odst. 1 NOZ lze pak doporučit, aby prodávající, jestliže použijí termín „záruka“ či jeho odvozeniny, ve svých vyjádřeních vůči spotřebitelské obci vždy pečlivě rozlišovali, zda hovoří o dobrovolné záruce za jakost (tj. kdy ze své vůle prohlašují, že výrobek si po určitou dobu udrží původní jakost, a tím poskytují z vlastní iniciativy záruku), anebo o zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí (tj. kdy pouze podávají informaci spotřebiteli o jeho právech vyplývající ze zákona).

Rozdíl mezi odpovědností za škodu způsobenou vadou výrobku a odpovědností za vady

Od uplatnění odpovědnosti za vady prodané věci je třeba odlišovat případné nároky vyplývající ze skutečnosti, že vada výrobku též způsobila škodu na zdraví či na majetku. Uplatňování práv z vady dle § 2169 občanského zákoníku je snahou domoci se nápravy v situaci, kdy kupující za uhrazenou kupní cenu nenabyl výrobek odpovídající kupní smlouvě, tj. obdržel v rozporu s ujednáním smluvních stran výrobek vadný a v tomto smyslu byl „poškozen“ maximálně do výše kupní ceny.
K tomu však může přistoupit ještě další nárok, jestliže vada prodaného výrobku způsobí škodu další osobě (nemusí se tedy nutně jednat o kupujícího a výše vzniklé škody zde může i výrazně přesáhnout kupní cenu zboží). Při uplatňování tohoto nároku poškozený postupuje dle § 2939 a násl. občanského zákoníku (Škoda způsobená vadou výrobku) a podpůrně dle obecných ustanovení občanského zákoníku ohledně náhrady újmy, a to primárně vůči výrobci - děje se tak tedy v odlišném procesním režimu, než jaký je zde stanoven pro uplatnění odpovědnosti prodávajícího za vady. 

Zdroj:

http://www.coi.cz/cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce/zaruka-za-jakost-a-odpovednost-za-jakost-pri-prevzeti/

Reklamace: informační povinnost prodávajícího


Dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k těmto informacím písemnou formou poskytnout spotřebiteli zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde lze i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb reklamaci uplatnit.
Jednou z forem, jak tuto zákonnou informační povinnost prodávajícího naplnit mohou být i tzv. reklamační řády vyhlašované podnikatelem. Je však třeba upozornit, že tak jako se dle § 2168, resp. § 1814 písm. a) občanského zákoníku nemohou (pod sankcí neplatnosti) sjednané podmínky uplatňování odpovědnosti za vady odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele, tak i informace podané spotřebiteli ohledně jeho práv nesmí ani v reklamačních řádech zužovat okruh jeho zákonných práv a tak jej uvádět v omyl. Proto ani případný souhlas spotřebitele s těmito reklamačními řády nemá žádnou právní relevanci. Reklamační řády mohou sloužit spíše jako určitý kodex postupu prodávajícího při vyřizování reklamací, který podrobněji specifikuje nároky z odpovědnosti za vady a reklamační postupy spotřebitele vyplývající ze zákona.

Správný postup přijetí reklamace od zákazníka

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Výjimkou je pouze situace upravená § 2172 větě druhé občanského zákoníku, kdy prodávající v písemném potvrzení o svých povinnostech z vadného plnění (ať již z dobrovolné záruky za jakost, anebo ze zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí), které vydal kupujícímu, určil k opravě jinou osobu (tzv. záruční servis), která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším. Pak uplatní kupující právo na opravu u této jiné osoby.
Dle § 2172 věty třetí občanského zákoníku přitom platí, že osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Avšak je třeba upozornit, že v případech, kdy reklamaci vad uplatnil spotřebitel (ve smyslu definice uvedené v zákoně o ochraně spotřebitele, tj. fyzická osoba, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání), pak je třeba, aby oprava proběhla tak, aby byla dodržena lhůta pro vyřízení reklamace stanovená v § 19 odst. 3 tohoto zákona (viz dále).
Dále je třeba zdůraznit, že záruční servis je určen pouze k provedení opravy. Ostatní oprávněné nároky, tzn. dodání nového zboží, sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, musí kupující uplatnit výlučně u prodávajícího. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Opomněl-li spotřebitel při vytknutí vady uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, měl by jej o tom prodávající v rámci své informační povinnosti poučit.

Lhůty pro rozhodování o reklamacích a pro jejich vyřizování

V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

Kompetence České obchodní inspekce

Je třeba uvést, že občanský zákoník nestanoví oprávnění České obchodní inspekce k vymáhání příslušných ustanovení tohoto zákona. Občanský zákoník nelze považovat za zvláštní právní předpis ve smyslu ust. § 2 zákona č. 64/1986 Sb. Jedná se o soukromoprávní předpis upravující občanskoprávní vztah, kdy každý z účastníků má rovné postavení, na rozdíl od vztahů veřejnoprávních, které jsou charakteristické ovlivňováním právního postavení účastníků zpravidla státními orgány. V této oblasti tedy Česká obchodní inspekce postihuje jednání, které je v rozporu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, konkrétně pak nedodržení jeho ustanovení § 13 a § 19, která upravují po formální stránce průběh reklamačního řízení.
Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (ADR) – více informací ZDE. Pokud se nepodaří spor vyřešit tímto způsobem, nezbývá než se obrátit na soud, popřípadě na stranami zvoleného rozhodce.

Zdroj: http://www.coi.cz/cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce/reklamace-zbozi-sluzeb/

 


Recyklační poplatek

Co je to recyklační poplatek a jak bude účtován?

13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech. Z novely vyplývají povinnosti pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů, které se dále v konečném důsledku dotknou také konečných spotřebitelů. O co vlastně jde?

Novela zákona o odpadech se týká elektrických a elektronických zařízení. Smyslem a účelem této novely je především prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení, jakož i snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, jejich opětovným použitím a recyklací. Jde o snahu nezatěžovat životní prostředí nekontrolovaným nebo špatným ukládáním takového odpadu.

Všem výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů s novelou vznikla povinnost finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků, tzv. historického odpadu, financována. Tento finanční příspěvek mají možnost uvádět odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží.

Pro koncové prodejce z toho vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, že ceny zakoupeného zboží zahrnují poplatek za likvidaci historických elektrozařízení. Na prodejních dokladech se tedy objeví zcela nová samostatná položka, která zákazníkům sdělí jaká část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení.

Účtování tohoto poplatku bude zaváděno postupně, velká část výrobců jej k ceně spotřebičů začne účtovat od 1. září 2005

Evid. číslo Název Recyklační popl. (bez DPH)
80607 Recyklační poplatek - SVITIDLA (Náklady na zpětný odběr) 14,28 Kč
80608 Recyklační poplatek - ZDROJE (Náklady na zpětný odběr) 5,88 Kč
80955 Recyklační poplatek - Velké spotřebiče-pračky,myčky,sporáky apod. 109,24 Kč
80986 Recyklační poplatek - Počítač.komponenty nezaložené na mech.pohybu 5,00 Kč
80999 Recyklační poplatek - Laptop osobní počítač (Náklady na zpětný odběr) 25,00 Kč
81007 Recyklační poplatek - Ventilátory  (Náklady na zpětný odběr) 8,00 Kč
81131 Recyklační poplatek - Chlazení 352,94 Kč
81149 Recyklační poplatek - Inkoustové tiskárny (Náklady na zpětný odběr) 30,00 Kč
81168 Recyklační poplatek - Malé spotřebiče,žehličky, fritézy,kávovary apod.  8,40 Kč
81221 Recyklační poplatek - Náhradní zdroje energtie (UPS) (Náklady na zpětný odběr) 100,00 Kč
81311 Recyklační poplatek - Střední spotřebiče-vysavače,var.desky,odsavače,mikrovl.trouba apod. 29,41 Kč
81550 Recyklační poplatek - Fotoaparáty digitální a kamery (Náklady na zpětný odběr) 12,60 Kč
81551 Recyklační poplatek - Mobilní telefony 3,36 Kč
81552 Recyklační poplatek - Počítače kapesní a zařízení pro vysílání a přenos (Náklady na zpětný odběr) 7,00 Kč
81577 Recyklační poplatek - Přímotopné konvektory a infrazářiče Náklad na zpětný odběr) 8,40 Kč
81722 Recyklační poplatek - Počítač.komponenty založené na mech.pohybu 3,00 Kč
81726 Recyklační poplatek - Všechny externí čtecí a psací zařízení (Náklady na zpětný odběr) 10,00 Kč
81727 Recyklační poplatek - Domácí telefony (Náklady na zpětný odběr) 3,00 Kč
81732 Recyklační poplatek - Telefonní tabla (Náklady na zpětný odběr) 2,00 Kč
81774 Recyklační poplatek - SVÍTIDLA + JEDEN ZDROJ (Náklady na zpětný odběr) 20,16 Kč
81775 Recyklační poplatek - SVÍTIDLA + DVA ZDROJE (Náklady na zpětný odběr) 26,04 Kč
81928 Recyklační poplatek - Kamna akumulační (Náklady na zpětný odběr) 128,52 Kč
82214 Recyklační poplatek - Kopírovací zařízení od 15-30kg (Náklady na zpětný odběr) 125,00 Kč
82291 Recyklační poplatek - Monitorovací a kontrolní přístroje (Náklady na zpětný odběr) 20,00 Kč
82300 Recyklační poplatek - Televizor malý (do 55cm včetně) 50,42 Kč
82302 Recyklační poplatek - Počítač.skříň 10,00 Kč
82303 Recyklační poplatek - Počítač. klávesnice 5,00 Kč
82304 Recyklační poplatek - Počítač. komponenty, termostaty 1,00 Kč
82305 Recyklační poplatek - LCD monitor (Náklady na zpětný odběr) 33,00 Kč
82307 Recyklační poplatek - Sada reproduktorů (více než 2 ks) (Náklady na zpětný odběr) 44,00 Kč
82315 Recyklační poplatek - Ostatní monitor.a kontrolní přístroje (Náklady na zpětný odběr) 4,00 Kč
83619 Recyklační poplatek - Multifunkční zařízení (Náklady na zpětný odběr) 34,00 Kč
84036 Recyklační poplatek - Autorádio (Náklady na zpětný odběr) 25,21 Kč
84835 Recyklační poplatek-SVÍTIDLA FULGUR(Náklady na zpětný odběr)  1,00 Kč
84877 Recyklační poplatek- ZDROJE FULGUR(Náklady na zpětný odběr)  1,00 Kč
84890 Recyklační poplatek - VIDEOTELEFONY 10,00 Kč
85165 Recyklační poplatek - Bytové svítidlo+2 zdroje (Náklady na zpětný odběr) 11,76 Kč
85171 Recyklační poplatek - Bytové svítidlo + 3 zdroje (Náklady na zpětný odběr) 17,64 Kč
85231 Recyklační poplatek - Sada reproduktorů 2ks (Náklady na zpětný odběr) 13,00 Kč
85232 Recyklační poplatek - Všechna přenosná radio a audio zařízení (Náklady na zpětný odběr) 6,00 Kč
85234 Recyklační poplatek - Všechna přenosná radia bez vest.reproduktorů (Náklady na zpětný odběr) 2,00 Kč
85302 Recyklační poplatek - Televizor (nad 55cm) (Náklady na zpětný odběr) 168,07 Kč
85320 Recyklační poplatek - Domácí kino (Náklady na zpětný odběr) 84,03 Kč
85636 Recyklační poplatek - CRT monitor (Náklady na zpětný odběr) 108,00 Kč
85909 Recyklační poplatek - Přímotopy u systému RETELA 4,50 Kč
86058 Recyklační poplatek - Stolní osobní počítač (Náklady na zpětný odběr) 65,00 Kč
86234 Recyklační poplatek-SVITIDLO + 3 zdroje (Náklady na zpětný odběr) 31,92 Kč
86272 Recyklační poplatek - sluchátka,mikrofon,dálkové ovládání (Náklady na zpětný odběr) 3,36 Kč
86436 Recyklační poplatek - Svítidla Fluolite u systému RETELA 1,70 Kč
86505 Recyklační poplatek - Ostatní vent..odsávací a klima.zař.  (Náklady na zpětný odběr) 35,00 Kč
87111 Recyklační poplatek - Průtokové ohřívače (Náklady na zpětný odběr) 9,00 Kč
87218 Recyklační poplatek - DCR (Náklady na zpětný odběr) 25,21 Kč
87439 Recyklační poplatek - Počítač.komponenty 11,00 Kč
87494 Recyklační poplatek - Telefonní přístroje bezdrátové (náklady na zpětný odběr) 4,00 Kč
87644 Recyklační poplatek - zařízení pro vrtání , sekání ... 11,00 Kč
88563 Recyklační poplatek - Čtečka paměťových karet 2,00 Kč
90078 Recyklační poplatek - Výrobky pro přenos zvuku,obrazu a jiných informací (Náklady na zpětný odběr) 3,36 Kč
90260 Recyklační poplatek - Malé zkoušečky 0,70 Kč
90809 Recyklační poplatek - Webová kamera 2,00 Kč
90865 Recyklační poplatek - TOPNÉ PANELY Náklad na zpětný odběr) 74,00 Kč
91060 Recyklační poplatek - SVÍTIDLA VYRTYCH(Náklady na zpětný odběr)  14,28 Kč
91256 Recyklační poplatek - Ventilátory f. CLAVL 10,00 Kč
91264 Recyklační poplatek - Svítilny nabíjecí (Náklady na zpětný odběr) 3,36 Kč

 

Od 13.8.2005 platí novela zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Výše poplatků:

 

Kuchyňské spotřebiče:

420,– Kč
Chlazení – velké chladicí zařízení, chladničky, kombinace chladničky a mrazničky, mrazničky, ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchovávání a skladování potravin

 

130,– Kč
Velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, elektrické sporáky, elektrické plotny, mikrovlnné trouby, ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin.

 

35,– Kč
Vysavače – vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění

 

10,– Kč

Malé spotřebiče – žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy , topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo, hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času, váhy, elektrické ventilátory malé.

 

 

Počítače + mobilní telefony:

4,– Kč
Mobilní telefony a příslušenství, telefonní přístroje, bezdrátové telefony, vysílačky, kapesní a stolní kalkulačky, myši, 

 

10,– Kč
Samostatné PC komponenty (zpoplatněny jsou pouze základní desky, interní nebo externí zdroje a hardisky), klávesnice, elektronické diáře, telefonní záznamníky, popisovače štítků

 

30,– Kč
PC základní jednotky a barebones včetně všech vnitřních komponent, faxy, dálnopisy, registrační pokladny, elektrické psací stroje, laminovací stroje, vázací stroje

 

60,– Kč
Monitory do úhlopříčky 21“, notebooky, laptopy, tiskárny nebo kopírky nebo skenery nebo multifunkční zařízení do hmotnosti 20 kg, telefonní ústředny, skartovací stroje

 

100,– Kč
Tiskárny nebo kopírky nebo skenery nebo multifunkční zařízení do hmotnosti od 20 do 50 kg

 

200,– Kč
Monitory s úhlopříčkou nad 21“, tiskárny nebo kopírky nebo skenery nebo multifunkční zařízení o hmotnosti nad 50 kg, servery nebo mainframy nebo jiné počítače nad 50 kg

 

100,– Kč
PC sestavy: : základní jednotka, klávesnice, myš, monitor do úhlopříčky 21“

 

240,– Kč
PC sestavy: základní jednotka, klávesnice, myš, monitor s úhlopříčkou nad 21“

 

40,– Kč
PC sestavy: : základní jednotka, klávesnice, myš

 

 

Jiná spotřební elektronika:

4,– Kč

Analogové fotoaparáty, sluchátka, dálkové ovladače, mikrofony, komponenty zabezpečovacích systémů (čidla, ústředny apod.), komponenty pro satelitní a televizní příjem (mimo TV, SAT a DVBT přijímače), adaptéry, nabíječky, časové spínače proudu, el. Ladičky

 

10,– Kč
Osobní přehrávače (discmany, walkmany, MP3 přehrávače, MP3 HD přehrávače), digitální fotoaparáty, radiopřijímače, radiobudíky, baby sittery (el. chůvy), samostatné fotoblesky, samostatné el. poháněné teleobjektivy, sady autoreproduktorů

 

30,– Kč
Videokamery, komponenty car audio (autorádia, CD měniče, navigační systémy, zesilovače, subwoofery), GPS, přenosné radiomagnetofony, sady reproduktorů, herní konzole

 

60,– Kč
Televize do úhlopříčky 21“ (55 cm) včetně, DVD, video přehrávače a rekordéry, mikro/mini/midi věže, hifi komponenty (zesilovače, receivery, tunery, CD přehrávače, gramofony, kazetové magnetofony), SAT a DVBT přijímače, dataprojektory, elektrické a elektronické hudební nástroje, zesilovače pro hudební nástroje

 

100,– Kč
Domácí kina (DVD mechanika, tuner a zesilovač vše integrované v jeden celek včetně sady reproduktorů, bez TV)

 

200,– Kč
Televize s úhlopříčkou nad 21“

 

 

Více informací naleznete na:

 

www.env.cz
www.elektrowin.cz

www.remasystem.cz

www.ekolamp.cz

 

Použité údaje: www.arnnex.cz

 

   
 
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmastera
Naposledy změněno: 04.02.2016